FSC

Wat is FSC?
FSC, de Forest Stewardship Council® (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Basis voor deze standaarden, die per land of regio verder worden uitgewerkt, zijn de 10 FSC-principes voor goed bosbeheer. Als boseigenaren zich aan de FSC standaarden houden kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels.

De 10 FSC-principes

1. Het bosbeheer voldoet aan de geldende nationale en internationale wetgeving, aan internationale verdragen en afspraken en aan de principes en criteria van FSC.

2. Eigendoms- en gebruiksrechten ten aanzien van land en bosproducten zijn duidelijk gedefinieerd, vastgelegd en rechtsgeldig.

3. De formele en traditionele rechten van de lokale bevolking op land en hulpbronnen worden erkend en gerespecteerd.

4. Het sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen wordt door goed bosbeheer ook op de lange termijn in stand gehouden of verbeterd.

5. De producten en voorzieningen die het bos biedt worden zodanig efficiënt benut, dat de economische, sociale en ecologische functies van het bos ook op de lange termijn worden veiliggesteld.

6. De biodiversiteit, unieke ecosystemen en andere ecologische en landschappelijke waarden van het bosgebied worden in stand gehouden en beschermd.

7. Er wordt een beheerplan opgesteld en toegepast. In het beheerplan, dat steeds wordt geactualiseerd, staan langetermijn doelen en middelen duidelijk omschreven.

8. De toestand van het bos, de oogst, de handelsketen en managementactiviteiten worden
     regelmatig getoetst, evenals de sociale en ecologische effecten hiervan.

9. Bosbeheer in bossen met een hoge natuur- of cultuurwaarde wordt met extra zorg
     uitgevoerd, waarbij kenmerkende eigenschappen worden behouden en versterkt.

10. Bosplantages moeten eveneens volgens de principes 1 tot en met 9 worden beheerd.
      Bosplantages kunnen dienen als aanvulling op de houtoogst uit natuurlijke bossen,
      waarmee bovendien de (exploitatie) druk op natuurlijke bossen afneemt. Het behoud en
      herstel van natuurlijke bossen dienen tegelijkertijd te worden bevorderd.

Hoe werkt FSC?
De kern van het werk van FSC is zorgen dat bossen, zowel tropische als niet-tropische, goed worden beheerd. Door het FSC-keurmerksysteem kunnen boseigenaren die zich aan de afspraken houden, zich onderscheiden van degenen die hun bos niet goed beheren. Daarnaast maakt FSC het hout herkenbaar voor de eindgebruiker. Deze kan er zeker van zijn dat het uit goed beheerde bossen komt, doordat het hout door de hele handelsketen wordt gevolgd. Het instrument dat FSC hiervoor gebruikt is certificering, zowel van het bosbeheer als van de handelsketen. Certificeren gebeurt door een van de vijftien onafhankelijke organisaties die daarvoor door FSC zijn geaccrediteerd.

Resultaat is dat we kunnen zeggen dat ‘FSC alleen FSC is als er FSC op staat'.

Vraag en aanbod
Voor al het hout, en een groot deel van de papiertoepassingen, bestaan producten met het FSC-keurmerk. In Nederland zijn meer dan 1700 verschillende FSC-gecertificeerde producten verkrijgbaar. Het merendeel van de houtproducten vindt zijn bestemming in de doe-het-zelfsector, de grond-, weg- en waterbouw en de woning- en utiliteitsbouw. Het papier wordt vooral toegepast door banken en diverse andere grote organisaties. Door de vraag naar FSC-hout in Nederland is FSC-certificering van bossen in landen van herkomst aantoonbaar tot stand gebracht.